Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Finanční úřad pro Středočeský kraj - DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2021

Vloženo: 8. dubna

Platnost do: 11. května

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

 

Shora uvedený správce daně podle ustanovení § 50 odst. 1 zákona
č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje, že

 

ode dne 09.04.2021 do dne 11.05.2021

 

je na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Středočeský kraj

 

ve dnech pondělí od 8:00 do 17:00 hodin
středa od 8:00 do 17:00 hodin

 

zpřístupněn k nahlédnutí

 

hromadný předpisný seznam čj. 1508188/21/2100-11460-200796,

jímž se uvedeným daňovým subjektům přihlášeným k platbě daně
z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO stanovuje za nemovité věci
nacházející se v obvodu územní působnosti shora uvedeného správce daně

 

DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2021.

 

Za den doručení hromadného předpisného seznamu se považuje třicátý
den po jeho zpřístupnění (§ 50 odst. 2 daňového řádu), tj. ode dne, kdy
bylo možné se s ním poprvé seznámit.

 

Seznam všech územních pracovišť finančních úřadů je uveden v příloze
č. 1 pokynu Generálního finančního ředitelství č. GFŘ-D-41, o umístění
spisu nebo jeho příslušné části na finančních úřadech a na územních
pracovištích finančních úřadů, zveřejněném ve Finančním zpravodaji
č. 7/2019 a na internetových stránkách Finanční správy České republiky
 

 

http://www.financnisprava.cz.

Přílohy