Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Opatření obecné povahy při nedostatku vody - MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA

Vloženo: 12. srpna 2015

zakaz odběru povrchových vod z vodních toků a vodních nádrží
Opatření obecné povahy při nedostatku vody
 
(Veřejnou vyhláškou)
Městský úřad Kutná Hora,
odbor životního prostředí,
 
jako příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen správní řád), ve veřejném zájmu, a to s platností do odvolání podle ustanovení § 109 odst. 1 vodního zákona a v souladu s § 115a vodního zákona
 
zakazuje odběr povrchových vod z vodních toků a vodních nádrží na vodních tocích v celém správním území ORP Kutná Hora s výjimkou vodárenské nádrže Vrchlice, a to pro účely mytí aut, zalévání hřišť, trávníků, napouštění nádrží a bazénů

Přílohy