Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Finanční úřad pro Středočeský kraj - Informace pro poplatníky daně z nemovitých věcí týkající se uplatnění osvobození

Vloženo: 1. září

Platnost do: 31. prosince


Informace pro poplatníky daně z nemovitých věcí týkající se uplatnění
osvobození podle § 4 odst. 1 písm. k) zákona o dani z nemovitých věcí na
zdaňovací období roku 2022

Ustanovení § 4 odst. 1 písm. k) zákona o dani z nemovitých věcí ve znění účinném
od 1. 1. 2020, které vzhledem k přechodnému období lze v plné šíři uplatnit
na zdaňovací období roku 2022:


Od daně z pozemků jsou osvobozeny pozemky v rozsahu, v jakém se na nich
nachází


1. ochranné pásmo vodního zdroje I. stupně,
2. krajinný prvek skupina dřevin, stromořadí, travnatá údolnice, mez,
příkop nebo mokřad, pokud je tento prvek evidován v evidenci
ekologicky významných prvků podle zákona upravujícího zemědělství,
nebo
3. příkop, mokřad, močál, bažina, skalní útvar, rokle nebo strž, pokud jde
o pozemky ostatních ploch mimo zastavěné území obce, které nejsou
užívány k podnikání


V případě pozemků ochranného pásma vodního zdroje I. stupně nedochází k žádným
změnám. Poplatníkům tedy nevznikla ve vztahu ke změně zákona povinnost
podat daňové přiznání k dani z nemovitých věcí.


Základní podmínkou pro uplatnění nároku na osvobození podle § 4 odst. 1 písm. k)
bodu 2 zákona o dani z nemovitých věcí v daňovém přiznání je zápis krajinných
prvků (skupina dřevin, stromořadí, travnatá údolnice, mez, příkop nebo mokřad)
[který nejprve musí vymezit Agentura ochrany přírody a krajiny] do evidence
ekologicky významných prvků v evidenci LPIS, a to v rozsahu, v jakém se na
pozemku nacházejí k 1. lednu roku, na který je daň stanovována.


Změny v evidenci ekologicky významných prvků v evidenci LPIS provádí Státní
zemědělský intervenční fond (dále jen „SZIF“). Bližší informace k podání podnětu lze
nalézt na adrese:
https://www.szif.cz/cs/lpis-evidence_ekologicky_vyznamnych_prvku

Osvobození pozemků v rozsahu, v jakém se na nich nachází příkop, mokřad,
močál, bažina, skalní útvar, rokle nebo strž, pokud jde o pozemky ostatních
ploch mimo zastavěné území obce, které nejsou užívány k podnikání.

Aby mohl být pozemek v rozsahu výměry výše uvedeného prvku osvobozen podle
výše uvedeného osvobození, musí být evidovaný v katastru nemovitostí s druhem
pozemku ostatní plocha a zároveň se musí nacházet mimo zastavěné území obce a
nesmí být užíván k podnikání. Nezabírá-li výše uvedený prvek celou výměru parcely,
osvobození se přizná pouze ve výměře výše uvedeného prvku.

Přílohy