P
U
S
C
P
S
N
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vstupní strana | Česky
Jméno Heslo

 Pouze ve vybrané rubrice
 Hledání i v textu článku
 Hledání i v seznamu příloh

 

 

 

Aktuality

Tisk PDF dokument Pošli upozornění na záznam Zpět

INFORMACE PRO VEŘEJNOST - Přiznání k dani z příjmů fyzických osob

FINANČNÍ ÚŘAD PRO STŘEDOČESKÝ KRAJ, Územní pracoviště v Kutné Hoře a v Čáslavi
FINANČNÍ ÚŘAD PRO STŘEDOČESKÝ KRAJ
 
Územní pracoviště v Kutné Hoře
Územní pracoviště v Čáslavi
 
INFORMACE PRO VEŘEJNOST
 
Finanční úřad pro Středočeský kraj, Územní pracoviště v Kutné Hoře a Územní
pracoviště v Čáslavi informují všechny daňové poplatníky, kteří budou za zdaňovací
období 2017 podávat daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob, že v rámci služeb
poskytovaných veřejnosti budou pracovníci územních pracovišť přítomni:
 
v Uhlířských Janovicích dne 19.3.2018 od 8 do 17 hod.
v budově na adrese Pečírkova 168 26.3.2018 od 8 do 17 hod.
na Městském úřadě ve Zruči nad Sázavou 21.3.2018 od 12 do 17 hod.
na Obecním úřadě ve Vlkanči 14.3.2018 od 13 do 17 hod.
 
V rámci těchto úředních hodin mohou daňoví poplatníci platně podat svá daňová
přiznání, mohou získat pomoc při vyplnění daňového přiznání do příslušných formulářů.
V průběhu těchto návštěv na obcích není možno zaplatit daň v hotovosti.
Upozorňujeme, že vzory všech aktuálních daňových tiskopisů jsou dostupné
na stránkách Finanční správy www.financnisprava.cz → daňové tiskopisy. Informace
nezbytné pro správné plnění daňových povinností k daním z příjmů jsou zveřejněny
na www.financnisprava.cz v záložce „Daně a pojistné“ a budou aktuálně doplňovány
v „Novinkách“. Daňové přiznání lze podat prostřednictvím aplikace EPO na Daňovém
portálu, dostupném též na adrese www.daneelektronicky.cz .
Interaktivní formuláře jsou také k dispozici na stránkách Finanční správy v záložce
„daňové tiskopisy“.
 
Pro učinění podání do datové schránky doporučujeme použít:
• datovou schránku Územního pracoviště v Kutné Hoře - iwen45c
• datovou schránku Územního pracoviště v Čáslavi - 3pgn5tt
 
Pro případ, že vzniknou poplatníkům v souvislosti s podáváním daňových
přiznání některé nejasnosti, mohou se za účelem jejich vyřešení dotázat na informační
telefonní lince:
ÚzP v Kutné Hoře tel. číslo 327 536 329 nebo
ÚzP v Čáslavi tel. číslo 327 300 353.
Informační linky budou v provozu od 12.3.2018 do 3.4.2018.
 
Placení daní
Bankovní účet pro bezhotovostní placení daně z příjmů fyzických osob je
721- 7 7628111, kód banky 0710, variabilní symbol je rodné číslo.
rozšířené úřední hodiny pro výběr daňových přiznání
• v pracovních dnech od 26.3.2018 do 29.3.2018
od 8.00 do 17.00 hod
• v úterý 3. 4. 2018 od 8.00 do 18.00 hod.
rozšířené pokladní hodiny na ÚzP Kutná Hora
v termínu od 26.3.2018 do 3.4.2018
• pondělí a středa od 8.00 do 12.00 hod. a od 13.00 do 15.30 hod.
• úterý, čtvrtek od 8.00 do 12.00 hod.
• úterý 3.4.2018 od 8.00 do 12.00 hod. a od 13.00 do 16.00 hod.
 
Povinné elektronické podání
Ust. § 72 odst. 4 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „daňový řád“) stanovuje, že má-li daňový subjekt nebo jeho zástupce
zpřístupněnou datovou schránku nebo zákonem uloženou povinnost mít účetní
závěrku ověřenou auditorem, je povinen podání přihlášky k registraci, oznámení
o změně registračních údajů, řádného daňového tvrzení a dodatečného daňového
tvrzení, učinit pouze datovou zprávou ve formátu a struktuře zveřejněné
správcem daně odeslanou způsobem uvedeným v § 71 odst. 1 daňového řádu.
Pro povinné elektronické podání dle § 72 odst. 4 daňového řádu tedy není možné využít
dodatečného potvrzení nebo opakování podání dle § 71 odst. 3 daňového řádu
(pro uvedené případy je tedy tzv. E-tiskopis vyloučen). Pro splnění povinnosti činit
podání elektronicky dle § 72 odst. 4 daňového řádu bude tedy od 1. 1. 2016 nutné
podání učinit pouze jedním z následujících způsobů upravených v § 71 odst. 1
daňového řádu, tedy buď:
• datovou zprávou podepsanou uznávaným elektronickým podpisem, nebo
• datovou zprávou odeslanou prostřednictvím datové schránky, nebo
• datovou zprávou s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit
do jeho datové schránky.
 
Územní pracoviště v Kutné Hoře
Územní pracoviště v Čáslavi