P
U
S
C
P
S
N
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vstupní strana | Česky
09.08.2020 - 08:20 CET Přihlášení uživatele

 Pouze ve vybrané rubrice
 Hledání i v textu článku
 Hledání i v seznamu příloh

 

 

 

Aktuality

Tisk PDF dokument Pošli upozornění na záznam Zpět

Mimořádné opatření KHS č. 3/2020 pro Kutnohorsko a Čáslavsko 

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze nařizuje mimořádné opatření při epidemii spočívající s účinností ode dne vyhlášení 25.7.2020: ... viz zpráva. ZRUŠENO MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ Č. 2/2020

Nařízení Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze č. 3/2020 Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze (dále jen „správní orgán“ či „KHS“), jako orgán ochrany veřejného zdraví věcně a místně příslušný podle § 69 odst. 2 a § 82 odst. 1 a 2 písm. m) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), ve spojení s § 85 odst. 1 a 3 zákona, s účinností ode dne 25. 7. 2020 (00:00 hod.): - bez náhrady ruší nařízení KHS Stč. kraje č. 2/2020 vyhlášené dne 17. 7. 2020 pod č. j. KHSSC 36939/2020, a ukončuje mimořádná opatření při epidemii, která jím byla stanovena pro území obcí s rozšířenou působností Kutná Hora a Čáslav. Čl. I Důvod stanovení mimořádných opatření Nařízení KHS Stč. kraje č. 2/2020 vyhlášené dne 17. 7. 2020 pod č. j. KHSSC 36939/2020, kterým byla stanovena mimořádná opatření při epidemii pro území obcí s rozšířenou působností Kutná Hora a Čáslav, bylo KHS vydáno v době, kdy na území obcí s rozšířenou působností Kutná Hora a Čáslav teprve zvolna dohasínalo ohnisko nákazy Covid-19 a sotva nastalý příznivý trend ve vývoji epidemiologické situace bylo ještě potřeba podpořit částečným zachováním (byť významně zmírněných) mimořádných opatření do doby, kdy bude s ohledem aktuální epidemiologickou situaci již zcela bezpečné veškerá přijatá opatření ukončit a provoz zařízení se zvýšeným rizikem rozvoje a případného dalšího šíření onemocnění Covid-19 mezi zvlášť ohrožené skupiny populace navrátit do běžného režimu. Jelikož riziko znovuvzplanutí epidemie bylo k dnešnímu dni v dané lokalitě již uspokojivě zažehnáno a za dané situace tudíž nehrozí, že by v nejbližší době mohlo dojít k nekontrolovatelnému šíření infekce Covid-19 v místní populaci, rozhodla KHS o ukončení všech mimořádných opatření stanovených nařízením č. 2/2020. Dittrichova 17 • 128 01 Praha 2 • tel.: +420 234 118 111 • fax: +420 224 916 561 • e-podatelna@khsstc.cz • www.khsstc.cz • ID datové schránky: hhcai8e - 2 - ČI. II Platnost a účinnost Podle ustanovení § 85 odst. 3 zákona nabývá toto nařízení platnosti dnem vyhlášení, tj. prvním dnem jeho vyvěšení na úřední desce Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze a účinnosti dne 25. 7. 2020 (v 00:00 hod.).