P
U
S
C
P
S
N
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vstupní strana | Česky
06.07.2020 - 22:20 CET Přihlášení uživatele

 Pouze ve vybrané rubrice
 Hledání i v textu článku
 Hledání i v seznamu příloh

 

 

 

Aktuality

Tisk PDF dokument Pošli upozornění na záznam Zpět

VÝZVA k podání nabídek - Obnova hasičské zbrojnice v Petrovicích I.

zadávací řízení na stavební práce mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění
Obec Petrovice I
VÝZVA k podání nabídek
zadávací řízení na stavební práce mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění
 
 
   
 
 
 
 
Obnova hasičské zbrojnice v Petrovicích I.
 
 
Zadávací řízení je organizováno formou výzvy více zájemcům v souladu s Metodickým pokynem č. 1/2017 pro  zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (ZMR). Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění.
 
Veřejný zadavatel:             Obec Petrovice I
                                             zastoupená starostou obce Josefem Jaruňkem
                                             Petrovice I. 55, 286 01 p. Čáslav
                                             IČ: 00236349
 
                                             Kontaktní osoba ve věci veřejné zakázky:
                                             Josef Jaruněk
                                             Tel.:   607 906 179
                                             e-mail: obec.petrovice1@seznam.cz
 
 
 
VYMEZENÍ PŘEDMĚTU ZADÁVANÉ ZAKÁZKY
 
Technický popis:
Budova hasičské zbrojnice v obci Petrovice I. bude rekonstruována, tak aby byly opraveny veškeré povrchy a konstrukce. Bude rekonstruována střecha kompletní vyměněnou střešního pláště s novou krytinou a opraven dřevěný krov, tak aby byl odstraněn havarijní stav konstrukce. Budou opraveny vnější a vnitřní omítky, včetně nátěrů. Podlaha v garáži a skladu bude opatřena odolnou dlažbou. Dojde ke kompletní výměně výplní a otvorů jako jsou okna, vstupní dveře a vrata do garáže.   
 
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky jako celku činí: cca 400 tisíc Kč bez DPH
 
 
PŘEDPOKLÁDANÉ TERMÍNY - HARMONOGRAM
 
v  Zahájení stavebních prací:    březen 2018
v  Ukončení stavebních prací:  6 měsíců od data podpisu smlouvy o dílo NEJDÉLE do 31. 8. 2018
 
KLASIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
 
CPV  
45000000-7 – Stavební práce
45211100-0 – Stavební úpravy domů
45213220-1 – Stavební úpravy skladů
  
MÍSTO PLNĚNÍ DODÁVKY
 
Středočeský kraj, okres Kutná Hora, obec Petrovice I.
pozemek p. č.  st.  87 v k. ú. Petrovice I
 
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
 
Zadávací dokumentace včetně všech povinných příloh je zveřejněna na úřední desce OÚ Petrovice I.  www.petrovice1.kh.cz
 
 
PODÁNÍ NABÍDEK a LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK
 
Lhůta pro podání nabídek začíná běžet dnem následujícím po dni odeslání výzvy k podání nabídek (zahájení zadávacího řízení), je stanovena veřejným zadavatelem na 15 kalendářních dnů a končí dne 21. 2. 2018 v 11.30 hodin předáním obálek s nabídkami do sídla veřejného zadavatele, podatelna, 2. patro.
 
 
Nabídka bude doručena v uzavřené obálce označené názvem zadávacího řízení
OBNOVA HASIČSKÉ ZBROJNICE V PETROVICÍCH I. - NEOTVÍRAT! “ poštou, kurýrní službou nebo osobně do sídla zadavatele: Obec Petrovice I., Petrovice I. 55, 286 01, p. Čáslav do ukončení lhůty pro podání nabídek tj. 21. 2.. 2018 do 11:30 hodin. Na nabídku podanou po uplynutí lhůty pro podání nabídek se pohlíží, jako by nebyla podána.
 
 
 
 
 
 
 
 
POŽADAVKY A PODMÍNKY NA PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE
 
Veřejný zadavatel požaduje prokázání kvalifikačních předpokladů dle zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů a to v níže uvedeném rozsahu:
 
 
 
1.      Základní způsobilost
Předložení čestného prohlášení osoby (osob) oprávněné (oprávněných) jednat jménem či za dodavatele o splnění základní způsobilosti dle § 74 odst. 1 písm. a) až e) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
 
2.      Profesní způsobilost
 
Podle § 77 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
 
výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, který nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů
doklad o oprávnění k podnikání (živnostenský list nebo výpis z živnostenského rejstříku) vztahující se k předmětu zakázky
doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje – osvědčení o autorizaci v oboru pozemní stavby
 
3.      Technická kvalifikace
 
Splnění technické kvalifikace prokáže účastník zadávacího řízení tím, že předloží seznam minimálně 3 realizovaných zakázek srovnatelného charakteru poskytnutých za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení, jejichž předmětem plnění byly stavební práce týkající se výstavby nebo rekonstrukce v oboru pozemní stavby s finančním objemem každé stavby minimálně 220 tisíc Kč bez DPH.
 
KRITÉRIA PRO HODNOCENÍ NABÍDEK
 
Nabídky budou hodnoceny na základě nejnižší nabídkové ceny bez DPH.
 
DALŠÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY
 
v  nabídka bude předložena v listinné podobě ve dvou obsahově totožných vyhotoveních (1 x originál a 1 x kopie),
v  nabídka bude zpracována v českém jazyce, případně doložena úředně ověřenými překlady do českého jazyka
v nabídka musí být zpracována přehledně a srozumitelně
v  všechny stránky v jednotlivých vyhotoveních budou očíslovány vzestupnou číselnou řadou, včetně stran všech listů a příloh i jednotlivých listů smlouvy, budou svázány nebo sepnuty a zabezpečeny tak, aby nemohlo dojít k jejich rozdělení a neoprávněné manipulaci.
v obě písemná vyhotovení nabídky musí být podána v jediné obálce.
v  nabídka nesmí obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl
v  variantní řešení zadavatel nepřipouští
 
 
 
DALŠÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY
 
Tyto podmínky a požadavky jsou veřejným zadavatelem vymezeny blíže v zadávací dokumentaci.
 
 
PRÁVA ZADAVATELE
 
Zadavatel si vyhrazuje tato práva:
 
v  zrušit zadávací řízení
v  nesdělovat uchazečům důvod zrušení zadávacího řízení
v  zadavatel variantní nabídky nepřipouští
 
 
Zadávací řízení bylo zahájeno odesláním výzvy k podání nabídky vybraným uchazečům dne 5.2. 2018