P
U
S
C
P
S
N
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vstupní strana | Česky
26.05.2020 - 13:42 CET Přihlášení uživatele

 Pouze ve vybrané rubrice
 Hledání i v textu článku
 Hledání i v seznamu příloh

 

 

 

Aktuality

Tisk PDF dokument Pošli upozornění na záznam Zpět

Oznámení o zahájení obnovy katastrálního operátu - Michalovice

Částečná revize a obnova katastrálního operátu místní části Michalovice.
Oznámení o zahájení obnovy katastrálního operátu přepracováním souboru geodetických
informací do digitální podoby
 
Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora (dále jen „katastrální úřad“),
oznamuje podle § 40 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon),
a podle § 55 vyhlášky č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), že v katastrálním
území Michalovice obce Petrovice I bude obnoven katastrální operát přepracováním do digitální
podoby (dále jen „obnova katastrálního operátu“).
 
O Z N Á M E N Í
o obnově katastrálního operátu přepracováním souboru geodetických informací do digitální podoby
Obec Petrovice I podle ustanovení § 38 odst. 1 písm. a) zákona č. 256/2013 Sb., o katastru
nemovitostí (katastrální zákon),
v y h l a š u j e
na základě oznámení Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná H ora
(dále jen “katastrální úřad“), č.j. OO-5/2017-205, že v katastrálním území Michalovice obce Petrovice I
bude zahájena obnova katastrálního operátu přepracováním souboru geodetických informací do
digitální podoby (dále jen „obnova katastrálního operátu“).
Obnova katastrálního operátu se provádí postupně na celém území České republiky a je vyvolána
potřebou vést katastrální mapu i písemné údaje katastru nemovitostí v digitální (počítačové) podobě.
Obnovou katastrálního operátu nejsou dotčena vlastnická ani jiná práva k nemovitostem.
 
O Z N Á M E N Í
o vyhlášení částečné revize katastru nemovitostí
Obec Petrovice I podle ustanovení § 38 odst. 1 písm. a) zákona č. 256/2013 Sb., o katastru
nemovitostí (katastrální zákon),
o z n a m u j e
na základě sdělení Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora (dále
jen „katastrální úřad“), č.j. OO-5/2017-205, že v katastrálním území Michalovice obce Petrovice I bude
dne 13.03.2017 zahájena
částečná revize katastru nemovitostí

Vlastníci nemovitostí v tomto katastrálním území a jiní oprávnění se upozorňují na jejich
povinnosti, vyplývající z ustanovení § 37 odst. 1 katastrálního zákona, zejména povinnost
a) zúčastnit se na výzvu katastrálního úřadu jednání,
b) ohlásit katastrálnímu úřadu změny údajů katastru týkající se jejich nemovitostí, a to do 30
dnů ode dne jejich vzniku a předložit listinu, která změnu dokládá, nejedná-li se o listiny,
které předkládají příslušné orgány veřejné moci přímo k zápisu do katastru,
c) na výzvu předložit ve stanovené lhůtě příslušné listiny pro zápis do katastru.
Jednání se zaměstnanci katastrálního úřadu bude v době revize možné na Katastrálním