P
U
S
C
P
S
N
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vstupní strana | Česky
06.06.2020 - 05:50 CET Přihlášení uživatele

 Pouze ve vybrané rubrice
 Hledání i v textu článku
 Hledání i v seznamu příloh

 

 

 

Aktuality

Tisk PDF dokument Pošli upozornění na záznam Zpět

Pokyn pro vlastníky lesů k omezení populace lýkožrouta lesklého

Oznámení odboru životního prostředí MěÚ Kutná Hora
Pokyn pro vlastníky lesů k omezení populace lýkožrouta lesklého - Pityogenes
chalcographus (L.)

Městský úřad Kutná Hora, odbor životního prostředí jako příslušný orgán státní správy lesů
podle § 48 odst. 3 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů (lesní zákon), vydává pokyn pro vlastníky lesů k omezení
populace lýkožrouta lesklého.

V rámci státního dozoru orgán státní správy lesů zjistil, že na našem správním území se množí
a na mladých lesních porostech škodí ve značné míře lýkožrout lesklý - Pityogenes
chalcographus (L.), zcela netradičně v porovnání s posledními 20 lety.
Ke škodám dochází jak v okrajových částech porostů, tak i nepozorovaně uvnitř porostních
skupin.

Dochází k nárůstu populace lýkožrouta lesklého - Pityogenes chalcographus (L.), a to ve
značné míře i tím, že jsou v lesních porostech po těžebních, výchovných a pěstebních
zásazích ponechávány zbytky čerstvé – atraktivní nehroubí hmoty, větví a částí dřevin
(tyčovina a tyčkovina v prořezávkách).

Z těchto důvodů vydáváme tento pokyn pro vlastníky lesů a to :
Omezit po dobu od 1.4.2017 do 31.7.2017:
1/ ponechávání nehroubí hmoty, včetně větví a atraktivních zbytků dřevní
hmoty, prořezávkové a prostřihávkové zásahy
2/ ponechávání nehroubí hmoty, včetně větví a atraktivních zbytků dřevní
hmoty probírkové zásahy v mlazinách v porostech do 30-40 let věku.

K tomu si vyžádal orgán státní správy lesů stanovisko lesní ochranné služby, které zní:
„lýkožrout lesklý na pozadí probíhajících změn chodu povětrnostních vlivů a dalších
skutečností postupně stále více nabývá na významu a prováděná opatření, která mohou
preventivním způsobem snížit či omezit jeho „vývojové možnosti“, jsou z hlediska ochrany
lesa vítaná. Mezi ně přirozeně patří i krátkodobé či střednědobé omezení rozsahu výchovných
zásahů, popř. jejich co nejvhodnější termínování ve smyslu minimalizace atraktivity
ponechávané hmoty z hlediska možného napadení a vývoje brouka. Případně také regulace
množství ponechávané hmoty k zetlení pomocí její částečné asanace, byť jde o nepopulární a
značně náročné opatření.

V období panujícího sucha je rovněž zcela obecně důležité, posoudit a zvážit způsob, rozsah a
intenzitu výchovných zásahů, a to vzhledem ke skutečnosti, že zapojené porosty zpravidla
mnohem lépe odolávají jak vlastnímu stresu ze sucha, tak i případnému sekundárnímu
napadení škůdci.“

Tato opatření a úkony je třeba provádět průběžně, i bez pokynu orgánu státní správy lesů, či
upozornění odborného lesního hospodáře!
Příloha: leták lesní ochranné služby – lýkožrout lesklý
 
Zpracoval Jindřich Vízner, státní správa lesů Městský úřad Kutná Hora, tel: 327 710 274